Skarbnik

Henryk Kowalczyk

Zgodnie z art. 17. Statutu PiS Skarbnik PiS jest wybierany i odwoływany przez Radę Polityczną PiS na wniosek Prezesa PiS.

Zgodnie z art. 15. Statutu PiS określenie zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy do kompetencji Prezesa PiS.