Komitet Polityczny

1. Do kompetencji Komitetu Politycznego należy, w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,

2) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS,

3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Komitetu Politycznego,

4) zatwierdzanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,

5) wybór i odwoływanie, na wniosek:

  • Prezesa PiS,
  • Rzecznika Dyscyplinarnego PiS i jego 2 zastępców,
  • Rzecznika Prasowego PiS,
  • Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego
  • Pełnomocnika Wyborczego
  • Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego PiS,

6) dokonywanie na wniosek Prezesa PiS wiążącej wykładni Statutu,

7) w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek Prezesa PiS posiedzeń Zjazdu Okręgowego, Zarządu Okręgowego lub Rady Regionalnej,

8) zwoływanie na wniosek Prezesa PiS pierwszego posiedzenia Rady Regionalnej,

9) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PiS,

10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy których kieruje bieżącą działalnością PiS, w tym struktur terenowych PiS, nadawanie tym jednostkom oraz strukturom regulaminu organizacyjnego, a także powoływanie i odwoływanie osób stojących na czele tych jednostek i struktur,

11) określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury PiS rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,

12) sprawowanie nadzoru nad strukturami PiS, a w szczególności poprzez:

      a) rozwiązanie i utworzenie organizacji regionalnej, okręgowej i terenowej,z
      b) zawieszenie lub rozwiązanie władz regionalnych, okręgowych i terenowych,
      c) badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS,
      d) przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz terenowych PiS,
      e) zatwierdzanie ustaleń, o których mowa w art. 22 pkt. 5.

13) zatwierdzanie sprawozdań finansowych PiS,

14) na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów PiS do organów przedstawicielskich,

15) ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania,

16) unieważnienie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego wyborów, o których mowa w art. 32 pkt 3 i 4.

2. Komitet Polityczny może na wniosek Prezesa PiS powierzyć Przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego i Komitetowi Wykonawczemu wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Prezesa PiS i Komitetu Politycznego.

3. Prezes PiS może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.

Skład Komitetu Politycznego:

1. Jarosław Kaczyński
2. Beata Szydło
3. Mariusz Błaszczak
4. Joachim Brudziński
5. Mariusz Kamiński
6. Adam Lipiński
7. Antoni Macierewicz
8. Marek Kuchciński
9. Stanisław Karczewski
10. Teresa Schubert
11. Ryszard Terlecki
12. Maria Koc
13. Grzegorz Czelej
14. Ryszard Czarnecki
15. Anita Czerwińska
16. Piotr Gliński
17. Marek Gróbarczyk
18. Wiesław Janczyk
19. Krzysztof Jurgiel
20. Karol Karski
21. Henryk Kowalczyk
22. Leonard Krasulski
23. Zbigniew Kuźmiuk
24. Beata Mazurek
25. Krzysztof Michałkiewicz
26. Mateusz Morawiecki
27. Stanisław Ożóg
28. Tomasz Poręba
29. Elżbieta Rafalska
30. Marek Suski
31. Wojciech Szarama
32. Krzysztof Tchórzewski
33. Elżbieta Witek
34. Jarosław Zieliński
35. Krzysztof Sobolewski