Komitet Polityczny

1. Do kompetencji Komitetu Politycznego należy, w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,

2) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS,

3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Komitetu Politycznego,

4) zatwierdzanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,

5) wybór i odwoływanie, na wniosek:

 • Prezesa PiS,
 • Rzecznika Dyscyplinarnego PiS i jego 2 zastępców,
 • Rzecznika Prasowego PiS,
 • Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego
 • Pełnomocnika Wyborczego
 • Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego PiS,

6) dokonywanie na wniosek Prezesa PiS wiążącej wykładni Statutu,

7) w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek Prezesa PiS posiedzeń Zjazdu Okręgowego, Zarządu Okręgowego lub Rady Regionalnej,

8) zwoływanie na wniosek Prezesa PiS pierwszego posiedzenia Rady Regionalnej,

9) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PiS,

10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy których kieruje bieżącą działalnością PiS, w tym struktur terenowych PiS, nadawanie tym jednostkom oraz strukturom regulaminu organizacyjnego, a także powoływanie i odwoływanie osób stojących na czele tych jednostek i struktur,

11) określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury PiS rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,

12) sprawowanie nadzoru nad strukturami PiS, a w szczególności poprzez:

      a) rozwiązanie i utworzenie organizacji regionalnej, okręgowej i terenowej,z
      b) zawieszenie lub rozwiązanie władz regionalnych, okręgowych i terenowych,
      c) badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS,
      d) przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz terenowych PiS,
      e) zatwierdzanie ustaleń, o których mowa w art. 22 pkt. 5.

13) zatwierdzanie sprawozdań finansowych PiS,

14) na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów PiS do organów przedstawicielskich,

15) ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania,

16) unieważnienie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego wyborów, o których mowa w art. 32 pkt 3 i 4.

2. Komitet Polityczny może na wniosek Prezesa PiS powierzyć Przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego i Komitetowi Wykonawczemu wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Prezesa PiS i Komitetu Politycznego.

3. Prezes PiS może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.

Skład Komitetu Politycznego:

 1. Jarosław Kaczyński
 2. Beata Szydło
 3. Mariusz Błaszczak
 4. Joachim Brudziński
 5. Mariusz Kamiński
 6. Antoni Macierewicz
 7. Mateusz Morawiecki
 8. Ryszard Terlecki
 9. Teresa Schubert
 10. Krzysztof Sobolewski
 11. Elżbieta Witek
 12. Marek Pęk
 13. Małgorzata Gosiewska
 14. Barbara Bartuś
 15. Marek Ast
 16. Joanna Borowiak
 17. Anita Czerwińska
 18. Michał Dworczyk
 19. Radosław Fogiel
 20. Piotr Gliński
 21. Marek Gróbarczyk
 22. Stanisław Karczewski
 23. Karol Karski
 24. Maria Koc
 25. Henryk Kowalczyk
 26. Leonard Sewern Krasulski
 27. Marek Kuchciński
 28. Krzysztof Michałkiewicz
 29. Ewa Malik
 30. Stanisław Ożóg
 31. Anna Paluch
 32. Tomasz Poręba
 33. Jacek Sasin
 34. Marek Suski
 35. Wojciech Szarama
 36. Krzysztof Tchórzewski
 37. Bartłomiej Wróblewski
 38. Jarosław Zieliński
 39. Marzena Machałek