Członkostwo w Partii

1. Członkiem PiS może zostać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 18 lat,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) zaakceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS,
5) spełnia inne wymogi określane okresowo przez Komitet Polityczny.


2. Członkowie PiS dzielą się na:

1) członków,
2) członków honorowych.
3. Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.
4. Zarząd Powiatowy PiS lub Zarząd Okręgowy PiS, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, o której stanowi ust. 3, przekazuje tę uchwałę i oryginały właściwych dokumentów Przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego PiS. Zarząd Powiatowy PiS dokonuje tego za pośrednictwem Prezesa Zarządu Okręgowego PiS.
5. Rada Polityczna może nadać godność członka honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla PiS.

Aby zostać członkiem PiS należy zgłosić się do Pełnomocnika Komitetu właściwego ze względu na miejce zamieszkania w celu wypełnienia ankiety personalnej.

Zarząd Okręgowy podejmuje Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PiS.