Prezes

Prezes PiS: Jarosław Kaczyński
 1. Prezes PiS jest najwyższą władzą wykonawczą PiS.
 2. Do kompetencji Prezesa PiS należy, w szczególności:
  1. reprezentowanie PiS na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 47,
  2. realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej,
  3. kierowanie:
   1. bieżącą działalnością ugrupowania,
   2. pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących,
   3. pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego,
  4. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 60 dni od ich wybrania,
  5. wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie:
   1. regulaminów władz naczelnych PiS,
   2. wyboru, powoływania i odwoływania członków władz PiS,
 3. W trakcie trwania kadencji Rada Polityczna może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PiS na okres do trzech miesięcy spośród Wiceprezesów PiS w przypadku, gdy Prezes PiS:
  1. zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PiS,
  2. czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.
 4. Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa PiS, Rada Polityczna zwołuje posiedzenie Kongresu, który dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 5. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PiS posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes PiS.